150 മില്ല്യൺ പ്രതിമാസ സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ (MAU) എന്ന നേട്ടം മറികടന്നു ഗാന

മ്യൂസിക് സ്ട്രീമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ‘ഗാന’ 2019 ഡിസംബറിൽ 150 ദശലക്ഷം പ്രതിമാസ സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ (MAU) എന്ന നേട്ടം മറികടന്നു, രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംഗീത സ്ട്രീമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനായി മാറി.

പ്രാദേശിക സംഗീത ഉപഭോഗത്തിൽ 40% വളർച്ചയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ബോളിവുഡ് സംഗീത ഉപഭോഗത്തിൽ 35% വളർച്ചയും വർദ്ധിപ്പിച്ച ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം 150 ദശലക്ഷത്തിലേക്കാണ് എത്തിയത്. രാജ്യത്തെ ഓഡിയോ OTT വിപണിയിലെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ ‘ഗാന’ ബ്രാൻഡ് ശക്തമായ സാന്നിദ്ധ്യം ഉറപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ, വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ സംഗീത ആപ്ലിക്കേഷൻ, പ്ലെയർ പേജിൽ സിംഗ്- എലോംഗ് ലിറിക്സ് അവതരിപ്പിക്കൽ, ഗാന വീഡിയോ, തൽക്ഷണ അപ്ലിക്കേഷൻ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഡൗൺലോഡുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഗാന അവതരിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡിജിറ്റൽ സംഗീത അനുഭവത്തിന് ഗണ്യമായ മൂല്യം നൽകുന്നതിന് അവരുടെ ശ്രവണ ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പ്രീമിയം ഉപയോക്താവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ട്രാക്കുകൾ യാന്ത്രികമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു.

ബോളിവുഡ്, ഇന്റർനാഷണൽ, 30 ഇൻഡ്യൻ ഭാഷകളിലുടനീളമുള്ള ഗാനയുടെ 45 ദശലക്ഷം പാട്ടുകൾ ഉള്ള സംഗീത ലൈബ്രറിയും പുതുതായി ആരംഭിച്ച 3000 ശക്തമായ പോഡ്‌കാസ്റ്റ് ലൈബ്രറിയും 2020 വർഷ കാലയളവിലും ഗാന യുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായമായേക്കാം