എനിക്ക് 58 വയസായി. 20 വയസിൽ ഇവിടെ വന്നതാ…ഇതുവരെ കാര്യമായി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. എന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കു വരരുത്…

പ്രവാസ ജോക്കി ~ രചന: അനു ജോസഫ് തോബിയസ് എന്തായി നെഗറ്റീവ് ആണോ??? പിള്ളേച്ചൻ ചോദിച്ചു… പിള്ളേച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശശിദരൻ പിള്ള…. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിലെ ഗിർ ഗിർ…. അതേയ് പിള്ളേച്ചാ… ഗിരീഷ് മറുപടി പറഞ്ഞു… അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ…. …

എനിക്ക് 58 വയസായി. 20 വയസിൽ ഇവിടെ വന്നതാ…ഇതുവരെ കാര്യമായി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. എന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കു വരരുത്… Read More