കോളേജ് വരാന്തകളിലെ തൂണുകൾ പോലും ആവേശത്തിന്റെ വിറയലാൽ ഉലഞ്ഞു പോയിരുന്നു…

ഇനിയൊരു നാൾ രചന: അന്നമ്മു ജോ പഴയ ആ ഇരുമ്പുപ്പെട്ടി തുറന്നു നോക്കി. ഒരു കാലത്തെ വീര്യം ചോരാത്ത സഖാവിന്റെ ഗന്ധം അതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്ന പോലെ തോന്നി.. നിറം മങ്ങിയ വെള്ള കൊടികൾക്കു ഇടയിൽ നിന്നും പൊടി പിടിച്ചൊരു …

കോളേജ് വരാന്തകളിലെ തൂണുകൾ പോലും ആവേശത്തിന്റെ വിറയലാൽ ഉലഞ്ഞു പോയിരുന്നു… Read More