അങ്ങനെ ന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രേമം ഞാൻ അവനോട് പറയാതെ ആസ്വദിച്ചു നടന്നു…

എന്റെ പ്രണയം ~ രചന: നക്ഷത്ര ബിന്ദു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച നിക്ക് ഹയർ സെക്കണ്ടറിക്ക് ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയപ്പോ മടുപ്പോടെയാ പോയെ… പക്ഷേ അവിടത്തെ കൂട്ടും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാം ആയപ്പോ ഞാനും അത് ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങി.പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ വരെ …

അങ്ങനെ ന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രേമം ഞാൻ അവനോട് പറയാതെ ആസ്വദിച്ചു നടന്നു… Read More