താൻ ഓടിയിറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അടുത്ത വീടിന്റെ മതിലിൽ ഇടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരു വാൻ. മതിലിനും വാനിനും ഇടയിൽകൂടി മതിലിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ചോര.

എന്റെ ലയ – രചന: നന്ദകുമാർ എന്നും അവൾ നിർബ്ബന്ധിക്കും. ചേട്ടാ, ചേട്ടാ എനിക്ക് ഒരു കഥ എഴുതിത്താ എന്ന്… ഇതെന്താ കപ്പലണ്ടിയോ മറ്റോ ആണോ പെണ്ണേ, ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് തരാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൾ പിണങ്ങും. പിണങ്ങിയാൽ മുഖം …

താൻ ഓടിയിറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അടുത്ത വീടിന്റെ മതിലിൽ ഇടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരു വാൻ. മതിലിനും വാനിനും ഇടയിൽകൂടി മതിലിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ചോര. Read More