തളർച്ചയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുതിച്ചുയരാനായി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഞാനും അച്ഛനേപ്പോലെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായി…

മൗനനൊമ്പരങ്ങൾ ~ രചന: രാജു പി കെ കോടനാട് മച്ചിൻ മുകളിലെ മൂലയിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വളരെ പാടുപെട്ടാണ് അച്ഛന്റെ ചാരുകസേര പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തത് പല ഭാഗങ്ങളും അടർന്ന് പോയിരുന്നു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ കസേര താഴേക്കിറക്കി പൊടി തട്ടി എടുത്തു. …

തളർച്ചയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുതിച്ചുയരാനായി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഞാനും അച്ഛനേപ്പോലെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായി… Read More