അവളൊന്നു ഞെട്ടി കൊണ്ട് അയാളെ നോക്കി ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിനു വരണം..

പെൺ ശരീരം… രചന: രാവണന്റെ സീത അവൾ എഴുന്നേറ്റ് ചുറ്റും നോക്കി എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ചുറ്റും ഇരുട്ടാണ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല നിലവിന്റെ ചെറിയ വെട്ടത്തിൽ കുറച്ചു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊരു കുറ്റിക്കാട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അടുത്ത് …

അവളൊന്നു ഞെട്ടി കൊണ്ട് അയാളെ നോക്കി ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിനു വരണം.. Read More

ശരിയാണ്, തന്റെ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണെന്നതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ, എന്നെ ഞാനായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ…

കറുത്ത സ്വപ്‌നങ്ങൾ ~ രചന: രാവണന്റെ സീത എന്നെങ്കിലുമാണ് ഒന്നു വിളിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും അപ്പോഴെങ്കിലും ഈ മൂളൽ ഒന്നു ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ …അവനു എന്തോ അപാകത തോന്നി ചോദിച്ചു.അവളൊന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു, ന്തേ ഒരു മൂഡോഫ്.. അവൾ മറുചോദ്യം ചോദിച്ചു. …

ശരിയാണ്, തന്റെ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണെന്നതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ, എന്നെ ഞാനായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ… Read More