ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ടും പലപ്പോഴും മറ്റൊരുവളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഓർത്ത് അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ഈറൻ അണിഞ്ഞു

വസന്തം – രചന: രേവതി ജയമോഹൻ എന്തൊരു ബോർ ആണല്ലേ അമ്മു ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നത്…ഫോൺ ചാർജിൽ കുത്തി ഇട്ട് കൊണ്ട് ബാലു പറഞ്ഞു. അതെ ഡാ…ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ പുറത്ത് എങ്കിലും പോകാമായിരുന്നു…അവൾ ഫോണിൽ നിന്നും മുഖം ഉയർത്താതെ …

ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ടും പലപ്പോഴും മറ്റൊരുവളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഓർത്ത് അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ഈറൻ അണിഞ്ഞു Read More