കൊടുത്തിട്ട് വാ പെണ്ണേ വല്ലപ്പോഴും കൂടി ഓട്ടം വിളിച്ചാൽ വരണ ചെക്കനാ അവനെ പിണക്കാതെ…

‌പ്രാർത്ഥന രചന: ലക്ഷിത ::::::::::::::::::::::::: “ചേട്ടാ  എത്ര രൂപയായി” “150′ “നൂറ്റമ്പതോ?” “കൊടുത്തിട്ട് വാ പെണ്ണേ വല്ലപ്പോഴും കൂടി ഓട്ടം വിളിച്ചാൽ വരണ ചെക്കനാ അവനെ പിണക്കാതെ” അമ്മ പതിയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു തോളിലിട്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു ഞാൻ ഓട്ടോക്കാരൻ …

കൊടുത്തിട്ട് വാ പെണ്ണേ വല്ലപ്പോഴും കൂടി ഓട്ടം വിളിച്ചാൽ വരണ ചെക്കനാ അവനെ പിണക്കാതെ… Read More