പ്രാണനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ്, സ്നേഹത്തിനേക്കാൾ വില പണത്തിനു ഉണ്ടെന്ന് തോന്നലിൽ ഒരു….

രചന: ശ്രീജിത്ത്‌ കൊച്ചുപുരക്കൽ :::::::::::::::::::::::::::::::::: മരവിച്ച മനസ്സുമായി ആണ് ഞാൻ ആ റയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ നടന്നത്, ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് അർത്ഥംമില്ലാ എന്നാ തോന്നലിൽ ആണ് ഞാൻ ആ തീരുമാനം എടുത്തത്… ആ ത്മ ഹത്യാ ചെയ്യുക….. എന്താണ് കാരണം പ്രാണനെ പോലെ …

പ്രാണനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ്, സ്നേഹത്തിനേക്കാൾ വില പണത്തിനു ഉണ്ടെന്ന് തോന്നലിൽ ഒരു…. Read More