രാവിലെ നാലരയ്ക്ക് എണീറ്റ് കുളികഴിഞ് അടുക്കളയില്‍ കയറിയിട്ട് ജോലിക്കു പോകുന്ന ഭർത്താവിനുള്ള….

ഭാര്യ അത്ര പോരാ രചന : സി കെ എടീ രമ്യേ എത്ര പറഞാലും നിനക്കു മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. നീ എന്തുണ്ടാക്കിയാലുംഅതില് ഉപ്പുമില്ല മുളകുമില്ലകല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏഴുവർഷായി ഇപ്പോഴും ഒരു കറിവയ്കാൻ നീ പഠിച്ചിട്ടില്ല…വല്ല ഹോട്ടലിലും പോയി തിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു രമ്യ :കല്ല്യാണം …

രാവിലെ നാലരയ്ക്ക് എണീറ്റ് കുളികഴിഞ് അടുക്കളയില്‍ കയറിയിട്ട് ജോലിക്കു പോകുന്ന ഭർത്താവിനുള്ള…. Read More