ഇറങ്ങാൻ ഉള്ള സ്റ്റോപ്പ് എത്താറായപ്പോൾ അവൾ അവന്റെ കയ്യിലെ പിടുത്തം മുറുക്കി…

ഹൃദയം തന്നോൾ രചന: Haritha Rakesh :::::::::::::::::::::::::: ഇറങ്ങാൻ ഉള്ള സ്റ്റോപ്പ് എത്താറായപ്പോൾ അവൾ അവന്റെ കയ്യിലെ പിടുത്തം മുറുക്കി… ” എന്താ പെണ്ണേ…?” ” ഞാനും വരുന്നു കൂടെ…” അവളുടെ കണ്ണിലെ നനവ് അവന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ പടർന്നു കയറി… അവൻ …

ഇറങ്ങാൻ ഉള്ള സ്റ്റോപ്പ് എത്താറായപ്പോൾ അവൾ അവന്റെ കയ്യിലെ പിടുത്തം മുറുക്കി… Read More

എന്റെ രാജീവന്റെ പ്രായമല്ലേ അവൾ, 38, അറത്തിൽ സ്കൂളിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് പോയത് ഇന്നും ഓർക്കുന്നു

രചന : ഹരിത രാകേഷ് :::::::::::::::::::::: “ലീന, മകം നക്ഷത്രം” കുമാരൻ വഴിപാട് ചീട്ട്  നടയിലെ കൽപ്പടിയിൽ വെച്ചു… കണ്ണടച്ചു മുന്നിലെ കൃഷ്ണ ശിലയെ തൊഴുമ്പോൾ ഉള്ളു ഉരുകിയ വെള്ളം കൺപോളകളുടെ ഘനം കൂട്ടി… ” ഇന്നു ഒരു കൂട്ടർ വരുന്നുണ്ടല്ലേ?”… …

എന്റെ രാജീവന്റെ പ്രായമല്ലേ അവൾ, 38, അറത്തിൽ സ്കൂളിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് പോയത് ഇന്നും ഓർക്കുന്നു Read More