പറക്കമുറ്റാത്ത മക്കളെ അമ്മയെ ഏല്പിച്ച് അച്ഛൻ കാലഗതി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഇനി എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെ…

വിധി രചന : Ajan Anil Nair ::::::::::::::::::: “മോനേ, നിനക്കും വേണ്ടേ ഒരു ജീവിതം ” പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ ‘അമ്മ അത് പറയുമ്പോൾ രാജേഷ് അമ്മയുടെ മെല്ലിച്ച കൈകളിൽ കൈത്തലം അമർത്തി മൗനിയായിരുന്നു ഏറെ നേരത്തെ മൗനത്തിനു ശേഷം അയാൾ …

പറക്കമുറ്റാത്ത മക്കളെ അമ്മയെ ഏല്പിച്ച് അച്ഛൻ കാലഗതി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഇനി എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെ… Read More