എന്റെ കാമുകിയോട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം ചോദി ച്ച പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത്…

രചന: Joseph Alexy കുറച്ചു നാളായ് കാണുന്ന ഒരു പ്രെത്യക തരം പ്രെഹസനം ആണ് പീ രിയഡ്സ് സ്നേഹം . ‘അവൾ ചുവന്ന് പൂക്കുന്ന 7 ദിവസങ്ങൾ മാങ്ങയാണ് തേങ്ങയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഉള്ള ഒരു തരം Online സ്നേഹം. ഈ …

എന്റെ കാമുകിയോട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം ചോദി ച്ച പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത്… Read More