കണക്കിൽ വലിയ പിടിയില്ലേലും ഞാൻ മറിച്ചു വിക്കണതിൻ കണക്കൊക്കൊ അമ്മ കണ്ടു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങീക്കണ്…

രചന: എ കെ സി അലി ഇത്തവണ തേങ്ങ മറിച്ചു വിറ്റ കണക്കാണ് അമ്മ ചോദിച്ചത്… എന്റെ കാര്യം കൂടി നടക്കണ്ടേ അമ്മേ എന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചതിന്..അമ്മയുടെ സ്ഥിരമുത്തരം തന്നെ അതിനു സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കണമെന്നായിരുന്നു പരിഹാസ ഭാവം വേറെയും… സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് …

കണക്കിൽ വലിയ പിടിയില്ലേലും ഞാൻ മറിച്ചു വിക്കണതിൻ കണക്കൊക്കൊ അമ്മ കണ്ടു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങീക്കണ്… Read More