മയിൽപ്പീലി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായ് വാശി പിടിച്ചിരുന്ന ജാനു ഇപ്പോൾ മസാല ദോശയ്ക്കും പുളിമാങ്ങയ്ക്കും വാശി പിടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്…

മയിൽപ്പീലി കുഞ്ഞുങ്ങൾ (കഥ) ~ രചന: അനിത അമ്മാനത്ത് രാത്രിയിലെ പാർട്ടിയും കഴിഞ്ഞ് അതിവേഗത്തിൽ കാറും ഓടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഒന്നു രണ്ടു തവണ വഴുതി വീണപ്പോഴാണ് ആകാശ് പാട്ട് വെയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പകുതി ബോധത്തിൽ ഓൺ ആയത് റേഡിയോ ആയിരുന്നു. …

മയിൽപ്പീലി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായ് വാശി പിടിച്ചിരുന്ന ജാനു ഇപ്പോൾ മസാല ദോശയ്ക്കും പുളിമാങ്ങയ്ക്കും വാശി പിടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്… Read More