അപ്പു തൃശ്ശൂർ

SHORT STORIES

അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ കയറി വന്നത്. കണ്ടപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ…

രചന: അപ്പു തൃശ്ശൂർ രാവിലെ ഞാനും ചേട്ടനും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നാണ് മോന് ചോറു കൊടുത്തത് കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞിലാതെ വിഷമിച്ച നാളുകളിൽ ഒടുവിൽ ഏറെ കൊതിച്ചു കിട്ടിയതായിരുന്നു […]

SHORT STORIES

ചിലപ്പോൾ അവനു വിശപ്പിനോളം കഠിനമായ വേദന മറ്റൊരു തരത്തിലും അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും…

രചന: അപ്പു തൃശ്ശൂർ പൊട്ടി പോയ ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കാനായി നിൽക്കുമ്പോളാണ് ഞാൻ അവനെ കാണുന്നത്… കൂറെ നേരമായി അവൻ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഓടുന്നു.. ഒരോ തവണ ഓടുമ്പോഴും അവൻെറ

Scroll to Top