‘ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്തോർ’ പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു…

ഇനിയും ~ രചന: നിധാന എസ് ദിലീപ്‌ “”ഞാ..ഞാൻ മേയമോളോട് സംസാരിക്കാൻ വിളിച്ചതാണ്..”” പെട്ടെന്ന് ഹലോ എന്ന് അജുവേട്ടന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ പതറി പോയി.ആ ശബ്ദം ഹൃദയത്തിൽ തറച്ചത് പോലെ. മേയാ …അമ്മ വിളിക്കുന്നു എന്നു അജുവേട്ടൻ ഉറക്കെ പറയുന്നത് ഫോണിൽ …

‘ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്തോർ’ പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു… Read More