തിരകൾ കടൽതിട്ടയെ തഴുകുന്നപോലെ തന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷനും തയ്യാറാവില്ല എന്ന് അവൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു

അരുന്ധതി – രചന: ബിനു കൃഷ്ണൻ കാലങ്ങളേറെ കടന്ന് പോയിരിക്കുന്നു… പത്താം വയസിൽ ഒരു ആക്‌സിഡന്റിലൂടെ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അരുന്ധതിക്ക്‌ നഷ്ടപെട്ടത് അവളുടെ കുട്ടിക്കാലം കൂടിയായിരുന്നു. ആ ആക്‌സിഡന്റിൽ അരുന്ധതി ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള അവളുടെ ജീവിതം വീൽ ചെയറിൽ ആയിരുന്നു. …

തിരകൾ കടൽതിട്ടയെ തഴുകുന്നപോലെ തന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷനും തയ്യാറാവില്ല എന്ന് അവൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു Read More