അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ വേണ്ടത് . പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്….

എന്റെ വീട്ടിലെ അപരിചിതർ രചന: ബോബിഷ് എം. പി ::::::::::::::::::::: കുറച്ചു കാലമായി മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ തോന്നുന്നില്ല. രാവും പകലും മുറിയിൽ തന്നെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ചുമരിൽ. അതിലെ സെക്കന്റ്‌ സൂചിയുടെ ഓട്ടവും നോക്കി …

അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ വേണ്ടത് . പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്…. Read More