പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നെ കളി കാണുന്ന ആവേശത്തിൽ ഇതൊന്നും അറിയില്ല..അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ ക്രിക്കറ്റ് കാരണം എന്റെ “തടി “മിടുക്കും കൂടി കൂടി വന്നു..

ഷോയിബ് അക്തറിന്റെ കാൽ ~ രചന: ശ്രീജ പ്രവീൺ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് എത്ര വർഷമായി ഓർമിക്കാൻ എളുപ്പ വഴി എത്ര ലോക കപ്പ് ഒന്നിച്ച് കണ്ടു് എന്ന് നോക്കിയാൽ പോരേ …

പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നെ കളി കാണുന്ന ആവേശത്തിൽ ഇതൊന്നും അറിയില്ല..അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ ക്രിക്കറ്റ് കാരണം എന്റെ “തടി “മിടുക്കും കൂടി കൂടി വന്നു.. Read More