അവൾ കുളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുസ്തകം കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചു ഏറ് കണ്ണിട്ട് നോക്കി…

അവളുടെ സുഗന്ധത്തിന്റെ രഹസ്യം രചന: സഫി അലി താഹ :::::::::::::::::::::: ഒരു വേനലവധികാലത്താണ് മാമയുടെ മകൾ അമീറ വീട്ടിലെത്തിയത്. ആഹാരകാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളേക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലായിരുന്ന ആ സമപ്രായക്കാരി ആകാരത്തിലും അതെ മികവ് പുലർത്തിയിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും  അവൾക്ക് പാകമല്ലായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ …

അവൾ കുളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുസ്തകം കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചു ഏറ് കണ്ണിട്ട് നോക്കി… Read More