നമ്ര ശിരസ്കയായി അവൾ മണിയറയിലേക്കെത്തിയതും ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു….

രചന: സമീർ ചെങ്ങമ്പള്ളി :::::::::::::::::::::::: പിടക്കണ മീനിനെ എത്ര നേരാ പൂച്ച ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാ. ഒന്നുകിൽ പിടക്കണ മീനിനല്പം വിവരം വേണം ,അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചക്ക് അല്പം ഉളുപ്പ് വേണം. ലീവ് തീരാൻ ഇനി വെറും ഏഴ് ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ പത്ത് …

നമ്ര ശിരസ്കയായി അവൾ മണിയറയിലേക്കെത്തിയതും ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു…. Read More