അവളുടെ മജന്ത നിറത്തിലുള്ള അധരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവളുടെ അരികിലേക്ക് ചേർന്നു

കടുംകാപ്പി – രചന: ഹൈറ സുൽത്താൻ ചായ..ചായേയ്… പൂമുഖത്തു പത്രവും നിവർത്തി അതിരാവിലെ തന്നെ ഉറക്കച്ചടവിൽ ചാരുകസേര യിൽ ആസനമമർത്തി ഇരുന്നു കൊണ്ടു ആദി വിളിച്ചു കൂവി. ഉമ്മ്…ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് വരാം ആദിയേട്ടാ…അകത്തു നിന്നും മൃദുലമാർന്ന ശബ്ദത്തിൽ അവളുടെ കിളിനാദം ഉയർന്നു. …

അവളുടെ മജന്ത നിറത്തിലുള്ള അധരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവളുടെ അരികിലേക്ക് ചേർന്നു Read More