ഉമ്മയുടെ മോൻ കണ്ടത് പോലെ നടന്നതിനു മരുമോളായ ഞാനാണോ തെറ്റുകാരി…

സിങ്കപ്പെണ്ണ് രചന: Arjun Mohan ::::::::::::::::::::::: ജീവനു തുല്യം സ്നേഹിച്ച ഭർത്താവ് എന്നെ പൂർണമായും വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു.. എന്റെ അമിതമായ വിശ്വാസം എന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു.. എന്റേത് മാത്രമെന്നു ഞാൻ കരുതിയതെല്ലാം മറ്റാരൊക്കെയോ പങ്കിട്ടെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു… ഷിബിനയുടെ ചിന്തകൾ ഭ്രാന്തമായി കൊണ്ടിരുന്നു… മ രി …

ഉമ്മയുടെ മോൻ കണ്ടത് പോലെ നടന്നതിനു മരുമോളായ ഞാനാണോ തെറ്റുകാരി… Read More