150 മില്ല്യൺ പ്രതിമാസ സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ (MAU) എന്ന നേട്ടം മറികടന്നു ഗാന

മ്യൂസിക് സ്ട്രീമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ‘ഗാന’ 2019 ഡിസംബറിൽ 150 ദശലക്ഷം പ്രതിമാസ സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ (MAU) എന്ന നേട്ടം മറികടന്നു, രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംഗീത സ്ട്രീമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനായി മാറി. പ്രാദേശിക സംഗീത ഉപഭോഗത്തിൽ 40% വളർച്ചയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ബോളിവുഡ് സംഗീത …

150 മില്ല്യൺ പ്രതിമാസ സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ (MAU) എന്ന നേട്ടം മറികടന്നു ഗാന Read More