താൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തി അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് കരുതി അവൻ കൈകൾ പിൻവലിക്കാൻ ഒരുങ്ങി…

മൗനമായ് ~ രചന: Jibitha Martin നമുക്ക് പിരിയാം ഗായത്രി… ഇടുത്തി പോലെ ആണ് ആ സ്വരം അവളുടെ കാതുകളിൽ പതിച്ചത്… കേട്ടത് സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ അവൾ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ഉറ്റു നോക്കി… ആർത്തിരമ്പുന്ന കടലിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു …

താൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തി അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് കരുതി അവൻ കൈകൾ പിൻവലിക്കാൻ ഒരുങ്ങി… Read More