അവളുടെ നോട്ടത്തിലും പറച്ചിലിലും എന്തോ നിഗൂഢതയുണ്ടല്ലോ എന്നും ചിന്തിച്ചു കുറച്ചുനേരം കുഞ്ഞിതന്നെ

ലഹരി രചന: Mejo Mathew Thom “…..വാങ്ങിച്ചിട്ടു നാലുദിവസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളു അപ്പോഴേക്കും ഈ കളിപ്പാട്ടം അവൾക്കുമടുത്തു… ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ വാങ്ങികൊടുത്തിട്ടാണ്.. “ സിറ്റൗട്ടിൽ ഇരുന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ കൊച്ച് കളിപ്പാട്ടം മുറ്റത്തേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതുകണ്ടു ദേഷ്യംവന്നതുകൊണ്ട് മനു പറഞ്ഞത് അല്പം …

അവളുടെ നോട്ടത്തിലും പറച്ചിലിലും എന്തോ നിഗൂഢതയുണ്ടല്ലോ എന്നും ചിന്തിച്ചു കുറച്ചുനേരം കുഞ്ഞിതന്നെ Read More