ആ സുന്ദരസുരഭില നിമിഷത്തിൽ ട്രേയിൽ ചായയുമായി പെണ്ണും കൂടെ നാസും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി….

രചന: Muhammed Kutty :::::::::::::::::::::::::::: പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പൂതി വെച്ച് നിക്ക്ണ ഇരുപത്തി നാല് വയസ്സുള്ള അനിയൻ. വേണ്ടാ വേണ്ടാ ന്ന് നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും ഓന് അയ്ന്റെ ഗുട്ടൻസ് മനസ്സിലാവ്ണില്ല. കല്യാണം കഴിക്ക്ണത് കിണർ കുത്ത്ണ പോലെയാണ്, വെള്ളം കണ്ട് …

ആ സുന്ദരസുരഭില നിമിഷത്തിൽ ട്രേയിൽ ചായയുമായി പെണ്ണും കൂടെ നാസും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി…. Read More