ഒരു ഉണ്ണിയാർച്ച വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ അഖിൽ ആരാന്ന് അവൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ച് കൊടുക്കാം……

തൻ്റേടി…രചന: Navya Navya “ടാ… അരുണേ അവളുടെ ഒരു പോക്ക് നോക്കിയെ.. നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും സുമുഖൻമാർ നിരന്നു നിന്നിട്ടും തല കുനിച്ചുള്ള അവളുടെ പോക്ക് നോക്ക്.” ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രിയയെ നോക്കി അഖിൽ പറഞ്ഞു. പ്രിയ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ …

ഒരു ഉണ്ണിയാർച്ച വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ അഖിൽ ആരാന്ന് അവൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ച് കൊടുക്കാം…… Read More