എന്താടീ നിന്റെ കെട്ട്യോന് ഇന്ന് ഒടുക്കത്തെ സ്നേഹം ആണല്ലോ എന്താ കാര്യം ചേച്ചി കളിയാക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു.

രചന: Praji CK ഹരിയേട്ടാ…എന്താ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇതുവരെ… ഉറക്കത്തിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നതായിരുന്നു രാജി. അപ്പോഴാ റൂമിൽ ഒരു നിഴൽ അനക്കം കണ്ടത്, അത് ഹരിയായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമാധാനം ഇല്ലാത്ത പോലെ നടക്കുവായിരുന്നു ഹരി. അഴിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ മുടി വാരികെട്ടി വലതു …

എന്താടീ നിന്റെ കെട്ട്യോന് ഇന്ന് ഒടുക്കത്തെ സ്നേഹം ആണല്ലോ എന്താ കാര്യം ചേച്ചി കളിയാക്കികൊണ്ട് ചോദിച്ചു. Read More