വാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങി. താക്കോൽ കൈമാറിക്കാണും. യുവതി ഇപ്പോഴും പുറത്തു തന്നെ ഉണ്ട്

കടന്നൽക്കൂട് ~രചന: Saji Kumar V S Chapter – 1 പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു ,മാർച്ച്  മാസമാണ് , ഇലകൾ കൊഴിയുന്ന കാലം , പച്ചപ്പ്‌ മാറി ചുറ്റും നരച്ചു  തുടങ്ങി. ഈ പഴയഇരുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾഭാഗം ഞാൻ വാടകയ്ക്കു വാങ്ങിയിട്ട് …

വാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങി. താക്കോൽ കൈമാറിക്കാണും. യുവതി ഇപ്പോഴും പുറത്തു തന്നെ ഉണ്ട് Read More