അവർക്കിഷ്ടമുള്ളതെടുത്തോട്ടെ നീ അഭിപ്രായമൊന്നും പറയാൻ പോകെണ്ടെന്ന് വീട്ടീന്നിറങ്ങിയപ്പോഴെ പപ്പയും മമ്മിയും പറഞ്ഞിരുന്നു….

രചന: Shincy Steny Varanath ::::::::::::::::::::::: ഇന്ന്, എന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ട ഡ്രെസ്സും സ്വർണ്ണവുമൊക്കെ എടുക്കാൻ പോയതായിരുന്നു. രാവിലെ പോയതാ, മടുത്ത് ഊപ്പാടുതെറ്റിയാണ് വന്ന് കേറിയത്. വിനുവേട്ടന്റെ പെങ്ങൾക്കൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല. അവർക്കിഷ്ടമുള്ളതെടുത്തോട്ടെ നീ അഭിപ്രായമൊന്നും പറയാൻ പോകെണ്ടെന്ന് വീട്ടീന്നിറങ്ങിയപ്പോഴെ പപ്പയും മമ്മിയും …

അവർക്കിഷ്ടമുള്ളതെടുത്തോട്ടെ നീ അഭിപ്രായമൊന്നും പറയാൻ പോകെണ്ടെന്ന് വീട്ടീന്നിറങ്ങിയപ്പോഴെ പപ്പയും മമ്മിയും പറഞ്ഞിരുന്നു…. Read More