പിന്നെ വിവാഹത്തിന് ഒരാഴ്ച മുൻപേ വീട്ടിൽ വന്നെത്തുമ്പോൾ കെട്ട് വിട്ടൊരു പട്ടമായി മാറുകയായിരുന്നു…

പൊഴിഞ്ഞ പൂവുകൾ രചന: Uthara Harishankar :::::::::::::::::::::::: “എനിക്ക് അമ്മ വേണ്ട അച്ഛൻ മതി ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ പൊക്കോളാം”അതു ഓർത്തു അവളുടെ ഹൃദയം വിങ്ങി, വിജയ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെയും പുച്ഛ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അയാളുടെ കാമുകിയുടെയും ചുഴിയിൽ വീണു …

പിന്നെ വിവാഹത്തിന് ഒരാഴ്ച മുൻപേ വീട്ടിൽ വന്നെത്തുമ്പോൾ കെട്ട് വിട്ടൊരു പട്ടമായി മാറുകയായിരുന്നു… Read More