വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യരാത്രി രഘുനന്ദൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് സിദ്ധാർത്ഥനെ അമൃത സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ എന്നാണ്…

രചന: അനാമിക പാതിതുറന്ന ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീർ പാട കെട്ടി. തോളിലൂടെ കൈയ്യിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ” ഹീറോയ്ക്ക് ഇനീം കണ്ട് മതിയായില്ലേ? ” എന്ന് ചോദിച്ചുംകൊണ്ടവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. പുറത്ത് കോരിപ്പെയ്യുന്ന മഴയിലൂടെ റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന കാറിലേക്കായിരുന്നൂ അയാളുടെ നോട്ടമത്രയും. …

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യരാത്രി രഘുനന്ദൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് സിദ്ധാർത്ഥനെ അമൃത സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ എന്നാണ്… Read More