ശരീരത്തിനേറ്റ മുറിവിനേക്കാളും അവളെ വേദനിപ്പിച്ചത് കുറച്ചു മുമ്പേ തന്നെ കീഴടക്കിയ മരണത്തിലേക്കിപ്പോൾ…

അവൾ രചന: അനീഷ സുധീഷ് അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ പകയുടെ തീപ്പൊരി ആളികത്തി.അനുസരണയില്ലാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയെ വകവയ്ക്കാതെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ പുതച്ചു കൊണ്ട് അവൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി.. ശരീരമാകെ ചുട്ടു നീറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വായിൽ അവന്റെ ചോ രയുടെ ചവർപ്പ് നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവൾ നീട്ടിയൊന്ന് …

ശരീരത്തിനേറ്റ മുറിവിനേക്കാളും അവളെ വേദനിപ്പിച്ചത് കുറച്ചു മുമ്പേ തന്നെ കീഴടക്കിയ മരണത്തിലേക്കിപ്പോൾ… Read More