അന്നമ്മു ജോ

SHORT STORIES

കേറി വന്ന പെണ്ണ് ഏടത്തിയമ്മയായി അവളെ സ്നേഹിക്കുകയോ പരിഗണിക്കുക യോ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നൂ…

അന്നൊരു നാളിൽ രചന: അന്നമ്മു ജോ ::::::::::::::::::: ലില്ലീ…കാതുകളിൽ നേർത്തു മുഴങ്ങുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ശബ്ദം. കാപ്പിതോട്ടത്തിനു അരികെ മണ്ണിട്ട പാതയുടെ അറ്റത്ത് വെളിച്ചം വീഴാൻ കൊതിക്കുന്ന ഓടിനു […]

SHORT STORIES

കോളേജ് വരാന്തകളിലെ തൂണുകൾ പോലും ആവേശത്തിന്റെ വിറയലാൽ ഉലഞ്ഞു പോയിരുന്നു…

ഇനിയൊരു നാൾ രചന: അന്നമ്മു ജോ പഴയ ആ ഇരുമ്പുപ്പെട്ടി തുറന്നു നോക്കി. ഒരു കാലത്തെ വീര്യം ചോരാത്ത സഖാവിന്റെ ഗന്ധം അതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്ന

Scroll to Top