അച്ഛന്റെ മുറിയിലെ അടക്കി പിടിച്ച സംസാരങ്ങളായി, അച്ഛന് നേരെ ഉയരുന്ന ഉത്തരം മുട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളായി….

രചന: അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ :::::::::::::::::::::::: ആ 12 വയസ്സുകാരൻ അച്ഛന് വേറെ ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടായ മകൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും… അമ്മ എങ്ങനെ ആണ് അവനെ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല…. ഇടവപ്പാതി പെയ്തു തകർത്ത ഒരു വൈകുന്നേരം …

അച്ഛന്റെ മുറിയിലെ അടക്കി പിടിച്ച സംസാരങ്ങളായി, അച്ഛന് നേരെ ഉയരുന്ന ഉത്തരം മുട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളായി…. Read More

അയാളുടെ മുന്നിൽ ജീവിച്ച എട്ടു മാസങ്ങളിലും ഒരു പരിഗണയും തരാഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൾക്കു ജീവിക്കാൻ ഒരു വാശിയുണ്ടായത്…

രചന: അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ ::::::::::::::::::::::::::::::: മിക്ക രാത്രികളും താലി കെട്ടിയ പുരുഷനാൽ ഏറ്റവും ക്രൂ രമായ മാ ന ഭംഗ ത്തിന് ഇരയായവുളുടെ കഥ ദയനീയമാണ്… അലിവില്ലാത്ത.. ഒരിറ്റ് കരുണ കാണിക്കാത്ത, നേർത്ത ഒരു ചുംബനം പോലും നൽകാത്ത അയാളോട് അവൾക്ക് …

അയാളുടെ മുന്നിൽ ജീവിച്ച എട്ടു മാസങ്ങളിലും ഒരു പരിഗണയും തരാഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൾക്കു ജീവിക്കാൻ ഒരു വാശിയുണ്ടായത്… Read More