സ്വന്തം ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുന്ന അവർ അവൾക്ക് തണൽ ആയില്ലേലും വേണ്ടില്ല, ഒന്ന് വന്നു കണ്ടേച്ച് പോയാൽ മതിയാരുന്നു.

അടിമകളുടെ കണ്ണീർ ~ രചന: ആമി അനാമി “ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടിമ ആയിരുന്നു. ഇനി എനിക്ക് അതാകാൻ മനസ്സില്ല” അതുകേട്ടിട്ടും, അയാൾ മിണ്ടിയില്ല പല്ലുകൊഴിഞ്ഞ സിംഹത്തിനെ നോക്കുന്നതുപോലെ അയാളെയൊന്നു നോക്കി, അവർ പുറത്തേക്കു പോയി. ചായപ്പാത്രത്തിലേക്ക് അടുപ്പിലെ ചാമ്പൽ …

സ്വന്തം ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുന്ന അവർ അവൾക്ക് തണൽ ആയില്ലേലും വേണ്ടില്ല, ഒന്ന് വന്നു കണ്ടേച്ച് പോയാൽ മതിയാരുന്നു. Read More