കളിയുടെ ഇടയിൽ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ടീച്ചറിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. സ്നേഹിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ…

ടീച്ചർ രചന: ആരതി എല്ലാവരുടെയും സ്കൂൾ ജീവത്തിൽ ഉണ്ടാകും അവർക്കു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചർ..എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും അങ്ങനെ ഒരു കഥ ആണ് . അല്പം പിന്നിലേക്കു പോയാലോ ? ഞാൻ ഒന്നാം തരത്തിൽ പഠികുമ്പോൾ ആണ് എന്റെ ടീച്ചറിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് …

കളിയുടെ ഇടയിൽ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ടീച്ചറിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. സ്നേഹിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ… Read More

ഒരുപാട് നാൾ പുറകെ നടന്നു ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കൂടെ നിൽകാം എന്ന് അമ്മ സമ്മതിച്ചത്…

കാത്തിരുപ്പ് രചന: ആരതി ഒരുപാട് നാൾ പുറകെ നടന്നു ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കൂടെ നിൽകാം എന്ന് അമ്മ സമ്മതിച്ചത്… ഒരുപക്ഷെ ഇനി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞേ എന്നെ കാണാൻ പറ്റു എന്ന് ഓർത്തിട്ടു ആകണം… എല്ലാരേം പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന …

ഒരുപാട് നാൾ പുറകെ നടന്നു ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കൂടെ നിൽകാം എന്ന് അമ്മ സമ്മതിച്ചത്… Read More