അച്ഛനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കി പോയത് ആണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ എത്തിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞു ആ അമ്മ കരയാൻ തുടങ്ങി…

ഇണകിളിക്കൾ രചന: ഐശ്വര്യ രജനി എന്റെ ചേച്ചി ഇന്നും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നശിച്ച നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞേനേം……..അല്ലേ? രമൃയുടെ ചോദ്യം കേട്ടാണ് അനു കണ്ണ് തുറന്നത്…. ഇന്ന് വലൃ തിരക്കായിരുന്നു…. കാഷ്വവാലിറ്റിയിൽ നിന്നും വന്ന കേസ് രജിസ്റ്റർ ചേയ്ത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് …

അച്ഛനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കി പോയത് ആണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ എത്തിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞു ആ അമ്മ കരയാൻ തുടങ്ങി… Read More