അമ്മയോട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തുടങ്ങു പെണ്ണുങ്ങൾ ആയാൽ കുറച്ചു വേദന ഒകെ സഹിക്കണം എന്ന്….

രചന : ചെമ്പരത്തി :::::::::::::::::::::::: രാത്രി അ ടിവയറ്റിൽ ഒരു വേദന പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ ആണ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഫോൺ എടുത്തു എന്ന് ഏതാണ് ദിവസം എന്ന് നോക്കിയത് പീ രിയഡ്സിന്റെ ഡെയ്റ്റ് ഇന്നാണ് എന്നുള്ള ഓർമ വന്നത് വേദനയുടെ അളവ് …

അമ്മയോട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തുടങ്ങു പെണ്ണുങ്ങൾ ആയാൽ കുറച്ചു വേദന ഒകെ സഹിക്കണം എന്ന്…. Read More