ഇന്നു വൈകുന്നേരവും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി അവളെ കണ്ടിരുന്നു, കൊലുസിൻ്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള മണികിലുക്കം കേൾക്കുമ്പഴേ അറിയാം…

ദിയയുടെ കത്തുകൾ രചന: ജയ്മോൻ ദേവസ്യ പതിവ് പോലെ ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി, പറമ്പിലെ ഏത്തവാഴകൾക്ക്, വെള്ളം  ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു …! അച്ഛൻ വാഴക്കന്ന് നട്ടു തരുംബാക്കി പണികളെല്ലാം മക്കൾ ഊഴമിട്ടു ചെയ്യണം.. അതാണ് വ്യവസ്ഥ …മക്കളെ കൃഷി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ …

ഇന്നു വൈകുന്നേരവും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി അവളെ കണ്ടിരുന്നു, കൊലുസിൻ്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള മണികിലുക്കം കേൾക്കുമ്പഴേ അറിയാം… Read More