അവളെന്റെ മോനുവേണ്ടി അമ്മ കണ്ടെത്തിയവളാണ്…നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വരും…

ഒരു സ്നേഹസ്പർശം – രചന: ജോൺ ജോസഫ് ഫോണിന്റെ നിർത്താതെയുള്ള റിങ്ങ് കേട്ടാണ് മയക്കത്തിൽ നിന്നും മനു ഉണർന്നത്… അന്നയാണ്‌ ചേട്ടായി…അമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ മകൾ. അവനു സ്വന്തം അനിയത്തി. ആ സംസാരം അവനു കുറച്ച് ആശ്വാസം നൽകി. പതിയെ മുറിക്കു പുറത്തേക്ക് …

അവളെന്റെ മോനുവേണ്ടി അമ്മ കണ്ടെത്തിയവളാണ്…നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വരും… Read More