ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു, ഈ വർക്ക്‌ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും….

തൈലാ തീർത്ഥപാദം – രചന: ധ്രുവ താര “ഈ കഞ്ഞിക്കോലത്തിനെയാണോ നാളെ ബിസിനസ് മീറ്റിനു കൊണ്ടുപോകുന്നെ?? എത്രകോടി ലാഭം കിട്ടേണ്ട പ്രൊജക്റ്റ്‌ ആണെന്നറിയാലോ അഭിക്ക്?? “ സുദേവ് പുച്ഛവും പരിഹാസവും ആവശ്യത്തിലധികം നിറച്ച് കോടിയ മുഖത്തോടെ എന്റെ നേർക്ക് കൈ ചൂണ്ടുകയാണ്.. …

ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു, ഈ വർക്ക്‌ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും…. Read More

എന്റെ മൂക്കുത്തിയുടെ തണ്ടിനുള്ളിൽ മുള്ളാണി പോലൊരു സൂചി കണ്ടതും എന്റെ ചങ്കിടിച്ചിപ്പൊ പുറത്തു ചാടുമെന്ന അവസ്ഥ…

‘എനിക്ക് മൂക്കുകുത്തണം..’ രചന: ധ്രുവ താര സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് മനസ്സ് കെഞ്ചാതെ കെഞ്ചി എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കാര്യം.. “പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞിട്ടാലോചിക്കാം..” യുപി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ മമ്മി ആദ്യത്തെ കടമ്പ എടുത്തു മുന്നിൽ വച്ചു..അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ കഴിയാൻ …

എന്റെ മൂക്കുത്തിയുടെ തണ്ടിനുള്ളിൽ മുള്ളാണി പോലൊരു സൂചി കണ്ടതും എന്റെ ചങ്കിടിച്ചിപ്പൊ പുറത്തു ചാടുമെന്ന അവസ്ഥ… Read More