എന്റെ ചുംബനങ്ങളില്ലാത്ത രാത്രി അവൾക്ക് ഉറക്കം നഷ്ട്ടപെട്ടവയായിരിക്കും. അത്രയ്ക്ക് പാവമായിരുന്നവൾ

ഓൺലൈൻപ്രണയം – രചന: നബില റിയാസ് സമയം ഏറെ വൈകിയിട്ടും ഇന്നെനിക്ക്ഒരു പോള കണ്ണടയ്ക്കാനാവുന്നില്ല. മനസ് അകെ അസ്വസ്ഥമാണ്. ചിന്തകൾക്ക് ഭാരം കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഓഫീസിലെ പെന്റിങ് വർക്കുകൾ, വീട്ടിലെ പ്രോബ്ലെംസ്…എല്ലാം കൂടി ഓർക്കുമ്പോൾ ആകെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നത് പോലെ. ടെൻഷൻ കൊണ്ട് …

എന്റെ ചുംബനങ്ങളില്ലാത്ത രാത്രി അവൾക്ക് ഉറക്കം നഷ്ട്ടപെട്ടവയായിരിക്കും. അത്രയ്ക്ക് പാവമായിരുന്നവൾ Read More