ഞാൻ ഏഴാംക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം. സുന്ദരിയും സുമുഖയുമായ കുഞ്ഞ് ജിസ്മ വീടിന്റെ മുറ്റത്തു കളിക്കുകയായിരുന്നു…

അലുവയും മത്തിക്കറിയും ~ രചന: പാർവണ പ്രവി പാച്ചു ജിങ്കണ മണി ജിങ്കണ മണി സിരിച്ചു സത്താൽ നെഞ്ചിലു ആണി….. വീടിന്റെ ബാല്കണിയിൽ നിന്നു രാവിലെ കണി കാണാൻ ഉള്ളത് എന്തേലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവാരുന്നു നമ്മടെ കഥാനായിക.വിത്ത്‌ അണ്ണന്റെ സോങ് …

ഞാൻ ഏഴാംക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം. സുന്ദരിയും സുമുഖയുമായ കുഞ്ഞ് ജിസ്മ വീടിന്റെ മുറ്റത്തു കളിക്കുകയായിരുന്നു… Read More