എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പരിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ മുഖത്തു…

നീലശലഭങ്ങൾ ~ രചന: ഭദ്ര അനിൽ “പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ..? “ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പരിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ മുഖത്തു. “പോണം അമ്മേ… അയാളെ ആയിരുന്നില്ലെ ഞാൻ ആദ്യം കാണേണ്ടിയിരുന്നത്.” രണ്ടു ജോഡി ഡ്രസ്സ്‌ മടക്കി ബാഗിലേക് വച്ചു. എങ്ങോട്ടാണ് …

എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ പരിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ മുഖത്തു… Read More