ഒരുപാട് നാളുകളായി എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ടാണു ഏട്ടൻ എന്റെ ഇഷ്ടം സമ്പാദിച്ചത്.ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴെ…

രചന: വാസുകി വസു ::::::::::::::::::::::::: “ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്കൊന്നും പോകരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ കേട്ടില്ലല്ലോ വസൂ..അനുഭവിച്ചോ ഒറ്റക്ക്” “ഏട്ടാ ഒരാളെ സാഹായിച്ചത് ഇത്രയും വലിയ തെറ്റാണോ” “സാഹായിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല വസൂ.അർഹിക്കുന്നവർക്കേ അത് നൽകാവൂ.ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കില്ല” അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് …

ഒരുപാട് നാളുകളായി എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ടാണു ഏട്ടൻ എന്റെ ഇഷ്ടം സമ്പാദിച്ചത്.ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴെ… Read More