ഭയവും അഭിമാനവും ഓർത്തു ഞാൻ ആ ആവേശത്തെ  അടക്കി ജീവിച്ചു. ഇനി വൈകിയ്ക്കാൻ ആവില്ല….

വേ ശ്യാ ലയത്തിലേക്കുള്ള വഴി രചന: വി എസ് ജയകുമാർ ::::::::::::::::::: അത്തം കറുത്താൽ  തിരുവോണം വെളുക്കുമെന്ന ചൊല്ലൊക്കെ  തിരുത്തി കറുപ്പും വെളുപ്പുമായി,നിയമസഭയിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നീളുന്ന വീഥി നനഞ്ഞ വെയിലിൽ മടിപിടിച്ചു കിടന്നു.  തെരുവും നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം അവധി …

ഭയവും അഭിമാനവും ഓർത്തു ഞാൻ ആ ആവേശത്തെ  അടക്കി ജീവിച്ചു. ഇനി വൈകിയ്ക്കാൻ ആവില്ല…. Read More